Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Aanleg voetbalcomplex - Egmond

Egmond, gemeente Bergen, kent drie voetbalverenigingen. Vanwege toekomstbestendigheid is besloten deze voetbalclubs te laten fuseren. Voor de aanleg van een nieuw voetbalcomplex is gekozen voor een locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg, in Egmond aan den Hoef. Voor de ruimtelijke invulling van deze locatie is een bestemmingsplan opgesteld.

In september 2019 heeft de Raad van State het toenmalige bestemmingsplan vernietigd, o.a. vanwege het stikstofvonnis. Het bestemmingsplan moest op vier punten worden aangepast. Q2 (Vincent Quist) is door de gemeente Bergen ingeschakeld als projectleider voor dit politiek gevoelige proces. Belangrijkste missie: zorg dat het complex kan worden gerealiseerd. Onderzoek wat er wél mogelijk is, en op welke manier er een nieuw bestemmingsplan kan worden vastgesteld. 
Uitgangspunt is een sportpark te ontwikkelen dat landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het naastgelegen duingebied. Daar waar het gaat om de stikstofdiscussie heeft Q2 een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld. Het bestemmingsplan is op de vier door de RvS genoemde punten aangepast en aangescherpt. Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad het aangepaste bestemmingplan vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn de volgende gemeentelijke moties aangenomen:
  • De gemeente moet de omwonenden betrekken bij de uitwerking van de plannen
  • De gemeenteraad wil de nollen (kleine duinen) in het landschap terugbrengen op de plek tussen de weg en de voetbalvelden

Daarnaast is besloten de huidige voetbalcomplexen te blijven gebruiken, tot aan de opening van het nieuwe complex. In deze periode vindt alleen hoognodig onderhoud plaats aan alle velden en accommodaties.

Situatie eind 2021: De termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State is verstreken. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is door belanghebbenden beroep aangetekend.
Vincent Quist begeleidt als projectleider niet alleen het proces om te komen tot vaststelling van het bestemmingsplan, maar ook de volgende fase: de vertaling van het voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO) en van DO naar het vergunningstraject en de aanbesteding.